Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na XL sesję w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Nr XLI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr XLI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Nr XLI/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2018 roku.

Projekty uchwał na XL sesję w dniu 31 lipca 2017 r.

Projekt porządku obrad XL sesji Rady Dzielnicy IX w dniu 31.07.2017 r. oraz projekty uchwał Nr XL/---/2017 przygotowanych przez Zarząd Dzielnicy IX:

– w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018

– w sprawie wprowadzenia "strefy zamieszkania" na ul. Marcika w Krakowie

– w sprawie wprowadzenia progu zwalniającego w ul. Podhalańskiej w Krakowie

– w sprawie wprowadzenia progów zwalniających w ul. Żywieckiej w Krakowie

– w sprawie korekty załącznika do statutu Dzielnicy IX

– w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na osiedlu Cegielniane w Krakowie

– w sprawie wniosków do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2018

Projekty uchwał Nr XL/---/2017 przygotowane przez Zarząd Dzielnicy IX:

– w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018

– w sprawie przystapienia do otwartego konkursu ofert w 2018 r. w ramach współpracy Gminy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi

– w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017

Projekt uchwały Nr XL/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Kultury, Edukacji i Tradycji Rady Dzielnicy IX w sprawie wydania opinii na zawarcie umowy.

Projekt uchwały Nr XL/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Kępnej 17 w Krakowie.

Projekt uchwały Nr XL/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego (drogi rowerowej i ciągu pieszego) wraz z oświetleniem od. ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej w Krakowie na działkach nr 1/108, 1/83, 1/84, 1/85 obr. 44 Podgórze, 3/10, 1,4 obr. 68 Podgórze.

Projekty uchwał na XXXIX sesję w dniu 26 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały Nr XXXIX/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXIX/---/2017 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty podziału środków finansowych na zadanie "Obsługa Dzielnic" na rok 2017.

Projekt uchwały Nr XXXIX/---/2017 przygotowany przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku usługowo-mieszkalnego (wielorodzinnego) z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dziłkach nr 9/1, 10/2, obr. 45 j.e. Podgórze i części działek nr 94, 14, 15/2, 15/1 obr. 45 j.e. Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie rady

24.08.2017 r., godz. 18.30 XLI sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów