Przejdź do treści

Uchwały

LX sesja Rady Dzielnicy IX, 2 października 2018

Uchwała Nr LX/402/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Żywieckiej 12 Krakowie.

Uchwała Nr LX/401/2018 w sprawie zamontowania progów zwalniających w ul. Korbońskiego w Krakowie.

Uchwała Nr LX/400/2018 w sprawie opinii dla „Koncepcji budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Gen. Roi (wraz z rozbudową ul. Gen. Roi) do wiaduktu w kierunku centrum handlowego wraz z budową połączenia do ul. Fredry”.

Uchwała Nr LX/399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Fredry Szkoła”.

Uchwała Nr LX/398/2018 w sprawie wprowadzenia progów zwalniających wyspowych w ul. Podhalańskiej w Krakowie.

Uchwała Nr LX/397/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa wlotu kanalizacji opadowej wraz z przepustem pod drogą oraz przebudowa istniejącego przepustu na działkach nr 1/26, 1/38, 1/66, 1/72, 23/11, 23/13, 60/10, 60/12, 60/13, 60/15, 60/21, 60/22 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Podmokłej w Krakowie” w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa pola golfowego z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji, ogrzewania, elektrycznej, niskoprądowej oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/9, 1/10, 1/15, 1/17, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/28, 1/31, 1/55, 1/62, 1/64, 1/66, 1/71, 1/72 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie oraz Budowa wlotu kanalizacji opadowej wraz z przepustem pod drogą oraz przebudową istniejącego przepustu na działkach nr 1/26, 1/38, 1/66, 1/72, 23/11, 23/13, 60/10, 60/12, 60/13, 60/15, 60/21, 60/22 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze.

Uchwała Nr LX/396/2018 w sprawie podjęcia działań w sprawie wykupu terenu zielonego.

Uchwała Nr LX/395/2018 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr LX/394/2018 w sprawie zagospodarowania terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński w Krakowie.

Uchwała Nr LX/393/2018 w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na 2019 rok zadania pn. Budowa chodnika w ul. Huculskiej w Krakowie.

Uchwała Nr LX/392/2018 w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na 2019 rok zadania pn. Budowa chodnika w ul. Turonia na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Huculskiej w Krakowie.

Uchwała Nr LX/395/2018 w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na 2019 rok zadania pn. Budowa chodnika w ul.Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul.Falowej w Krakowie.

Uchwała Nr LX/390/2018 w sprawie zlokalizowania żłobka w budynku po Przedszkolu Nr 95, przy ulicy Żywieckiej 24 w Krakowie.

Uchwała Nr LX/389/2018 w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia.

Uchwała Nr LX/388/2018 w sprawie pomnika przyrody przy ul. Zakopiańskiej 72a w Krakowie.

Uchwała Nr LX/387/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Uchwała Nr LX/386/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr LX/385/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na 2019 rok zadania pn. Opracowanie koncepcji rozwiązania komunikacyjnego wyjazdu z ul.Fredry w ul. Tischnera bezkolizyjnego z linią kolejową.

LIX sesja Rady Dzielnicy IX, 11 września 2018

Uchwała Nr LIX/384/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kępnej 6 w Krakowie.

Uchwała Nr LIX/383/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 26 w Krakowie.

Uchwała Nr LIX/382/2018 w sprawie Koncepcji zagospodarowania do projektu zamiennego budowy ogródka  jordanowskiego Do Wilgi w Krakowie.

Uchwała Nr LIX/381/2018 w sprawie „Dębów Pamięci” oraz tablic pamiątkowych na terenie Parku Solvay.

Uchwała Nr LIX/380/2018 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr LIX/379/2018 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki.

Uchwała Nr LIX/378/2018 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX  Łagiewniki–Borek Fałęcki.

Uchwała Nr LIX/377/2018 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w  2019 roku.

Uchwała Nr LIX/376/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr LIX/375/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

LVIII sesja Rady Dzielnicy IX, 16 sierpnia 2018

Uchwała Nr LVIII/374/2018 w sprawie wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic.

Uchwała Nr LVIII/373/2018 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki.

Uchwała Nr LVIII/372/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr LVIII/371/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Najbliższe posiedzenie rady

15.11.2018 r., godz. 18.30, LXII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów