Przejdź do treści

Podstawowe informacje

 1. Galeria Dzielnicy IX
 2. Utworzenie
 3. Podstawa działania
 4. Struktura
 5. Zakres działania
 6. Gospodarka finansowa Dzielnicy
 7. Wydatki na funkcjonowanie

Galeria Dzielnicy IX

powrót na górę

Utworzenie

Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr XXI/143/91 z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich postanowiła o powołaniu osiemnastu Dzielnic jako jednostek pomocniczych. Następnie w dniu 30 sierpnia 1991 r. podjęto uchwałę Nr XXIX/197/91 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic. Wybory do Rad Dzielnic są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Krakowa zamieszkały stale na obszarze działania danej Rady i uprawniony do głosowania zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin. Natomiast wybranym w skład rady może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania do danej Rady i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze tej dzielnicy.

powrót na górę

Podstawa działania

Dzielnice aktualnie działają w oparciu o Statut Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki ustalony przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr XCIX/1503/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Do zakresu działania Dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także zadania powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

powrót na górę

Struktura

Organami Dzielnicy są jej Rada i Zarząd. Rada jest organem uchwałodawczym a Zarząd organem wykonawczym. W skład Zarządu wchodzi przewodniczący i jego zastępca oraz 1-3 członków wybranych spośród radnych. W Dzielnicy do 20 000 mieszkańców Zarząd liczy 3 osoby. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz, organizuje pracę Rady i Zarządu, przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarządu oraz podpisuje ich uchwały. Do wykonywania swoich zadań Rada Dzielnicy może powołać stałe i doraźne komisje (zespoły problemowe). Dzielnica prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta. Nadzór nad działalnością Dzielnicy sprawują Rada Miasta i Zarząd Miasta Krakowa.

Obsługę Dzielnicy w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania jej organów prowadzi Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa Urzędu Miasta Krakowa. Administracyjno-biurową obsługę Rady i Zarządu każdej Dzielnicy zapewnia się poprzez pracownika oddelegowanego do ciągłej pracy w siedzibie Dzielnicy.

Zakres działania

W zakresie działania organów dzielnicy mieści się między innymi wnioskowanie do organów Miasta, Prezydenta Miasta, jednostek Urzędu Miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy, jak również opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Szczególnym zadaniem Dzielnicy jest określanie przedsięwzięć priorytetowych służących zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb danej dzielnicy w ramach środków finansowych określanych corocznie w budżecie przez Radę Miasta Krakowa. W obrębie tych środków Dzielnica sporządza projekty przedsięwzięć priorytetowych wraz z określeniem kwot proponowanych na ich realizację. Ponadto Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr LVI/519/96 z 17 lipca 19996 r. (z późniejszymi zmianami) powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach.

Dzielnica działa na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnej a do jej zadań należy:

 1. Współdziałanie:
  • z organami Miasta,
  • ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania,
  • sądami, Prokuraturą, Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej,
  • z innymi Dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć
 2. Uczestniczenie w komisjach:
  • konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Dzielnicy,
  • przetargowych na wykonanie robót i dostaw dla placówek oświatowych i innych jednostek finansowanych przez Miasto i działających na obszarze Dzielnicy,
  • przetargowych na wykonanie robót należących do zadań zlecanych finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy,
  • odbiór robót wymienionych w pkt. b i c,
  • przygotowujących porozumienia negocjacyjne dotyczące realizacji zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 3. Wnioskowanie do organów Miasta, Prezydenta Miasta, jednostek Urzędu Miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze dzielnicy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej
 4. Opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej
 5. Ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania Miasta na terenie Dzielnicy
 6. Kontrola i ocena realizacji przedsięwzięć priorytetowych Dzielnicy
 7. Przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania Dzielnicy
 8. Opiniowanie kandydatów na ławników i członków kolegiów ds. wykroczeń, zgłaszanych przez współobywateli i zamieszkujących na terenie Dzielnicy.
powrót na górę

Gospodarka finansowa Dzielnicy

Środki finansowe przeznaczane są na konkretne zadania uchwałą Rady Dzielnicy IX i mogą być przeniesione na inne zadanie również tylko w drodze uchwały. Gospodarka finansowa Dzielnicy jest jawna, prowadzi ją Zarząd Dzielnicy, a kontrolę finansową działalności Dzielnicy sprawuje Prezydent Miasta.

Środki finansowe przeznaczone w Budżecie Miasta Krakowa na zadania wskazywane przez Dzielnice ustalane są na podstawie algorytmu, w którym:

– 40% środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z Dzielnic,

– 40% środków dzielonych jest proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej z Dzielnic,

– 20% środków dzielonych jest proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków.

Przykładowo w roku 2015 Dzielnica IX dysponuje kwotą 2 076 427 zł.

Zadania wskazywane przez Dzielnicę do realizacji muszą być zgodne z zasadami określonymi w & 3 pkt 1 oraz & 65 ust. 1-4 Statutu Dzielnicy IX. Są to następujące zasady:

 1. Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 70% środków finansowych będących w jej dyspozycji na realizację dzielnicowych zadań z dziedzin (§ 65 ust. 1 na zadania, o których mowa § 3 pkt 1 lit a-d):

– prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków,

– budowa, modernizacja i prace remontowe ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów,

– budowa, modernizacja i prace remontowe miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wskazanych w wykazie sporządzanym przez radę w porozumieniu z Prezydentem Miasta,

– budowa, modernizacja i prace remontowe osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

 1. Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 5% środków finansowych będących w jej dyspozycji na realizację dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych (§ 65 ust. 2).
 2. Dzielnica może przeznaczyć na zadania w zakresie obsługi administracyjno-biurowej rady i Zarządu nie więcej niż 2% środków finansowych będących w jej dyspozycji w danym roku budżetowym (§ 65 ust. 3).
 3. Środki finansowe przeznaczone na zadania w zakresie komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy oraz potrzeby techniczne związane z realizacją tych zadań nie mogą przekroczyć 2% kwoty wydzielonej do dyspozycji Dzielnicy w danym roku budżetowym (§ 65 ust. 4).

Rada Dzielnicy może podjąć uchwałę określającą wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania w ramach budżetu obywatelskiego, gdzie decyzje o zakresie rozdysponowania środków będących w dyspozycji Dzielnicy podejmują bezpośrednio mieszkańcy.

Środki finansowe w Dzielnicy IX dzielone są w następujących zakresach:

 1. Remonty  szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli.
 2. Budowa, modernizacja i remonty ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów .
 3. Budowa, modernizacja i prace remontowe miejskiej infrastruktury drogowej.
 4. Budowa, modernizacja i prace remontowe osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
 5. Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych w Dzielnicy IX.
 6. Komunikacja z mieszkańcami.
 7. Lokalne wydarzenia oświatowe, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
 8. programu Poprawy Bezpieczeństwa Dla Gminy Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków”.
 9. Program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 10. Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia.
 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 12. Placówki oświatowe dzielnicy – zakup pomocy edukacyjnych w placówkach oświatowych dzielnicy.
 13. Warunki techniczno-organizacyjnych biura Rady Dzielnicy IX.
 14. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

Część zadań wprowadzonych jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, aby realizacja, ze względu na koszty lub kwestie proceduralne, możliwa była w cyklu kilkuletnim. Do zadań wdrożonych w tym trybie przez Dzielnicę IX należą m. in.: budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi, budowa chodnika pomiędzy ulicami Kołodziejską i Fredry zlokalizowanego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17, budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową, rozbudowa ul. Turonia w zakresie budowy chodnika na wysokości  posesji Strąkowa nr 2 wraz z przebudową skrzyżowania Turonia/Strąkowa, budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej przy ZUS.

powrót na górę

Wydatki na funkcjonowanie

Każda Dzielnica ma zabezpieczone w budżecie gminy środki na pokrycie kosztów związanych z ich funkcjonowaniem które obejmują m.in. diety członków 18 Rad Dzielnic, bieżące utrzymanie biur Rad Dzielnic tu np. czynsze, media, materiały, zakup usług.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie