Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Poniżej, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, zamieszczamy deklarację dostępności cyfrowej serwisu Rady Dzielnicy IX.

Deklaracja dostępności

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do dzielnica9.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.12.2006

Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2019

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona spełnia wytyczne załącznika ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w dużym zakresie, jednak do pełnej zgodności brakuje kilku elementów: niektóre obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego, część znaczników nagłówkowych nie posiada treści, pewne linki nie posiadają informacji tekstowej, niektóre elementy wymagają zwiększenia kontrastu.

Poprawa dostępności powyższych niezgodności wiązałaby się z przebudową i modernizacją strony internetowej, co niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 14.02.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronach Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, dzielnica9.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Gawron, adres email: rada@dzielnica9.krakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Rady Dzielnicy IX znajduje się w budynku przy ul. Żywieckiej na parterze. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Drzwi są szerokie, przystosowane dla wózków inwalidzkich. Obok budynku znajduje się duży, ogólnodostępny parking.

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Urzędu Miasta, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115533).

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

29 sierpnia (czwartek),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie