Przejdź do treści

Budżet Obywatelski 2017. Co dalej?

30.05.2017

Budżet Obywatelski 2017. Co dalej?

Budżet Obywatelski 2017. Co dalej?

Zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego 2017 trwa etap weryfikacji formalnej i prawnej propozycji zadań zgłaszanych przez mieszkańców Krakowa do BO 2017 w dniach 1-31 marca 2017 r.

Weryfikacja, czyli...

Na etapie weryfikacji formalnej sprawdzane jest, czy wszystkie pola formularza zostały wypełnione. Jeśli zostaną zauważone jakieś braki (np. niepełne dane osobowe, niekompletny adres, nieścisły harmonogram), wnioskodawca wzywany jest do uzupełnień, na które zgodnie z regulaminem ma pięć dni roboczych od momentu zawiadomienia o brakach. Na tym etapie weryfikowana jest również lista poparcia – powinno widnieć na niej 15 podpisów mieszkańców Krakowa, dodatkowo w przypadku projektów dzielnicowych adresy osób popierających projekt muszą mieścić się na terenie dzielnicy zamieszkania wnioskodawcy i jednocześnie dzielnicy, której projekt dotyczy.
Podczas weryfikacji prawnej sprawdzane jest:

  • Czy zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy lub powiatu.
  • Czy zadanie spełnia kryterium ogólnodostępności. Projekt ogólnodostępny to taki, który zrealizowany jest w przestrzeni ogólnodostępnej oraz taki, do którego adresaci projektu (przynajmniej każdy członek grupy społecznej określonej w formularzu jako adresat projektu) zapewniony będą mieli bezpośredni dostęp do efektu jego realizacji.
  • Czy koszt zadania mieści się w określonych limitach finansowych.
  • Czy roczne koszty utrzymania zadania nie przewyższają 30% wartości proponowanego zadania (to kryterium dotyczy jedynie zadań, których koszt realizacji jest wyższy niż 20 tysięcy zł).
  • Czy zadanie nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. Jeśli realizacja zadania wymaga współpracy instytucjonalnej (np. z domem kultury, szkołą, itp.), to czy wnioskodawca załączył pisemne oświadczenie o gotowości danej instytucji do współpracy w zakresie realizacji zadania podpisane przez osobę kierującą instytucją (lub osobę ją zastępującą).
  • Czy realizacja zadania nie narusza obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.
  • Czy zadania (zwłaszcza inwestycyjne) zaplanowane zostały na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków.
  • Czy w propozycji zgłoszenia zadania uwzględniono jego całościową realizację (czy zabezpieczone zostały środki na projekt oraz na realizację).

Jeśli w toku weryfikacji okaże się, że zgłoszone zadanie ma braki lub ich ewentualna realizacja wymaga modyfikacji zgłoszonej propozycji zadania, wnioskodawca zostanie o tym poinformowany. Każda modyfikacja wymaga zgody wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawca nie wyrazi zgody na modyfikację, a zadanie nie jest możliwe do realizacji w pierwotnym kształcie, jest to przesłanka dla jednostki oceniającej do negatywnej oceny zadania.

Po zakończeniu weryfikacji

Po zakończeniu weryfikacji jej wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości. Każde z zadań oznaczone zostanie jako „przyjęte” albo „odrzucone” (dla tych zadań jednostka oceniająca przygotowuje uzasadnienie).
Publikacja wyników weryfikacji nastąpi 2 czerwca – w Biuletynie Informacji Publicznej i na platformie internetowej. Informacja zostanie również przesłana mailowo do wnioskodawców.
Jeśli projekt zostanie odrzucony, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu wobec wyników weryfikacji. Protesty wraz z uzasadnieniem będą przyjmowane w dniach 3–7 czerwca. Równolegle ze składaniem protestów organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem: wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej), jednostki dokonującej oceny prawnej wniosku oraz przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego.
Do 9 czerwca potrwa rozpatrywanie protestów, do tego momentu wnioskodawca będzie się jeszcze mógł wycofać ze złożonej propozycji zadania.
2 czerwca zostanie ogłoszony wykaz punktów głosowania, a 12 czerwca – lista projektów, na które krakowianie będą mogli głosować.

Mieszkańcy wybierają

Pod koniec czerwca realizowany będzie kluczowy punkt harmonogramu, do którego zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Krakowa: głosowanie zostanie przeprowadzone od 17 do 30 czerwca.
Do 31 lipca zatwierdzona oraz upubliczniona zostanie lista projektów do realizacji.

Wszystkie projekty zgłoszone przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2017 można przeglądać na platfomie internetowej budzet.dialoguj.pl

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

24.01.2019 r., godz. 18.00

III sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów