Przejdź do treści
03.06.2024

Plan ogólny miasta Krakowa – złóż wniosek!

Plan ogólny miasta Krakowa – złóż wniosek!

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z tego powodu odstąpiono w Krakowie od sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”.

W planie ogólnym są dwa istotne elementy: wyznaczenie stref planistycznych, czyli zakończenie pewnej uznaniowości w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, a także coś czego w Krakowie brakuje, czyli standardów urbanistycznych.

Plan ogólny w przeciwieństwie do studium będzie aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu planu miejscowego oraz stanowić będą podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokument planu ogólnego ma być w założeniu bardziej przystępny i będzie posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju. Co ważne, wszystkie obowiązujące plany miejscowe zachowują moc, a wyznaczone w nich tereny inwestycyjne znajdą odzwierciedlenie w sporządzanym planie ogólnym.

W planie ogólnym miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne. Ponadto w planie ogólnym określone zostaną gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej w zakresie zapewnienia dostępu do obiektów infrastruktury społecznej – do budynku szkoły podstawowej oraz do obszarów zieleni publicznej.

Aby przybliżyć mieszkańcom ideę planu ogólnego, zorganizowano już cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców.W okresie od 27 lutego do 19 kwietnia odbyło się osiem spotkań z mieszkańcami w różnych dzielnicach miasta. W efekcie do urzędu miasta wpłynęło około 7,5 tys. wniosków.

Pomoc dla mieszkańców przy wypełnianiu formularza wniosku będą świadczyć pracownicy urzędu, którzy będą dyżurować w następujących miejscach w terminie od 3 do 28 czerwca:
UMK, os. Zgody 2, dziennik podawczy
UMK, ul. Wielicka 280A
UMK, ul. Mogilska 41
UMK, pl. Wszystkich Świętych 3–4.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

19 czerwca (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie