Przejdź do treści
24.03.2024

Wybory samorządowe w Krakowie

Wybory samorządowe w Krakowie

W dniu 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy wybiorą prezydenta Krakowa, a także radnych kolejnej kadencji. Lokale wyborcze w Krakowie będą czynne w godz. 7.00–21.00. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Kto może głosować w Krakowie?

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w Krakowie, musisz być osobą stale zamieszkującą na terenie naszego miasta. Chcesz zaktualizować swój adres w Centralnym Rejestrze Wyborców? Już teraz złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełniasz warunki).

W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie ci wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe. Liczba wyborców w całym Krakowie wynosi aktualnie 575 728 osób.

W wyborach tych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Możesz to zrobić poprzez:

Spodziewamy się, że szczególnie ta druga procedura będzie się cieszyć dużą popularnością w ostatnich dniach przed wyborami. Wiąże się ona jednak z koniecznością przeprowadzenia postępowania, w którym organ gminy potwierdza, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym adresem, a które kończy się wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania. Termin na wydanie decyzji wynosi zaledwie 5 dni, dlatego aby mieć pewność, że wniosek zostanie rozpatrzony przed wyborami – należy złożyć go najpóźniej do 29 marca w formie papierowej w urzędzie lub do 31 marca drogą elektroniczną.

Wszelkie informacje o obowiązujących w wyborach samorządowych procedurach zmiany miejsca głosowania, dostępne są w BIP.

Wnioski papierowe można składać we właściwych referatach Wydziału Spraw Administracyjnych od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.40–15.00:

  • adresy w dzielnicach I-VII (Śródmieście, Krowodrza): al. Powstania Warszawskiego 10
  • adresy w dzielnicach VIII-XIII (Podgórze): ul. Wielicka 28A
  • adresy w dzielnicach XIV-XVIII (Nowa Huta): os. Zgody 2

Z uwagi na spodziewaną wysoką frekwencję i dużą liczbę wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Zmiany bowiem nie zachodzą automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika, który wprowadza stosowne dane do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych.

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

Do 17 marca liczba osób zameldowanych w Krakowie na pobyt stały łącznie wyniosła 703 443 osoby. 1 378 osób złożyło wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Głosowanie przez pełnomocnika:

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można składać na stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa, w terminie do 29 marca. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz załącznikami może być również wniesiony za pośrednictwem platformy ePUAP lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.

Głosowanie korespondencyjne

Organami właściwymi do obsługi zgłoszeń głosowania korespondencyjnego w Krakowie są:

oraz

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do 25 marca.

Zgłoszenia ustne i w formie papierowej przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem telefonu 12 357 81 00.

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

Wyborcy z niepełnosprawnościami przysługuje prawo do zmiany miejsca głosowania, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla jego adresu zameldowania nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a
W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Transport do lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zapisy będą przyjmowane przez pracowników Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia od 2 do 5 kwietnia w godzinach od 8.00 do 15.00 i w dniu wyborów w godz. 7.00–21.00 pod numerami telefonów: 12 616 5076, 12 616 3240.

Wykaz okręgów wyborczych

Podczas tych wyborów jest siedem okręgów wyborczych do Rady Miasta Krakowa. Zobacz szczegóły. W Krakowie głosowanie odbędzie się w 454 komisjach wyborczych, w tym w 411 stałych obwodach głosowania i w 43 obwodach odrębnych (szpitale, dps-y, zakłady karne). W skład komisji powołano 4182 osoby.

Szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Informacje można także uzyskać pod numerem infolinii Urzędu Miasta Krakowa – 12 616 55 55.

Szczegółowe informacje na temat wyborów samorządowych w Polsce są publikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Materiały wyborcze – ważne zasady

Przypominamy też, że wszelkie tablice reklamowe i urządzenia reklamowe stanowiące materiały wyborcze podlegają przepisom tzw. uchwały krajobrazowej (uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń).

Przepisy uchwały nie zabraniają umieszczania nośników reklamowych stanowiących materiały wyborcze na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wszystkie materiały wyborcze, które nie są sprzeczne z przepisami uchwały i innymi przepisami prawa powszechnego oraz spełniają wymogi dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, mogą być rozpowszechniane przez komitety wyborcze.

W celu zlokalizowania w przestrzeni pasa drogowego dróg publicznych oraz na terenach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa tablicy reklamowej bądź urządzenia reklamowego na potrzeby kampanii wyborczej należy złożyć wniosek zgodnie z procedurą zewnętrzną ZDMK-82.

Należy również pamiętać, że umieszczenie nośnika reklamowego w przestrzeni pasa drogowego dróg publicznych oraz na terenach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa wymaga uzyskania stosownych zezwoleń zarządcy drogi (odpowiednio procedury ZDMK-61 oraz ZDMK-27).

Procedury są dostępne na stronie internetowej zdmk.krakow.pl.

Szczegółowe informacje o różnych formach upowszechniania materiałów wyborczych w kontekście przepisów tzw. uchwały krajobrazowej znajdują się w komunikacie ZDMK.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

29 maja (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie