Przejdź do treści
19.11.2023

Weź udział w wyborach do Rad Dzielnic

Weź udział w wyborach do Rad Dzielnic

W niedzielę, 10 grudnia, odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 krakowskich dzielnicach zostanie wybranych 366 radnych. Mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli do poszczególnych rad dzielnic. Warto wziąć udział w wyborach i mieć realny wpływ na to, kto będzie reprezentował interesy dzielnicy, w której mieszkamy.

Lista kandydatów do Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Jak zagłosować?

Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7.00–21.00. W odrębnych obwodach głosowania głosowanie odbędzie się w godzinach 15.00–21.00. Każdy wyborca będzie mógł oddać głos na jednego kandydata w swoim okręgu, w którym głosuje. W prawie każdej z osiemnastu dzielnic rady składają się z 21 osób. Wyjątkiem są dzielnice IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki i XVII – Wzgórza Krzesławickie, gdzie w skład rady wchodzi 15 osób.

Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych. To, gdzie głosuje dana osoba, jest zależne od adresu zamieszkania. Wyborca zostanie ujęty w spisie zgodnie z adresem zameldowania, o ile nie dokonał on zmiany lub nie wniósł zastrzeżeń.

Idąc do głosowania należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość wyborcy. Dokumentem takim może być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa lub inny dokument z fotografią zawierający imię, nazwisko, pesel wyborcy na podstawie którego ustalenie tożsamości nie będzie budzić wątpliwości.

We właściwym lokalu wyborczym otrzymamy jedną kartę do głosowania. Wyborca stawia znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Można głosować tylko na jednego kandydata.

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
  • stale zamieszkuje na obszarze działania danej Rady Dzielnicy
  • nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Głosować może wyborca ujęty w spisie wyborców, sporządzanym na podstawie zaktualizowanego rejestru wyborców w Krakowie:

  • zameldowany na pobyt stały na terenie danej dzielnicy
  • stale zamieszkujący na terenie danej dzielnicy, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania
  • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie danej dzielnicy, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Na stronie internetowej MObywatel dostępna jest usługa sprawdzenia swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwa udziela się przed Miejskim Komisarzem Wyborczym lub upoważnionym przez niego członkiem dzielnicowej komisji wyborczej na wniosek wniesiony do niego przez wyborcę najpóźniej do 1 grudnia za pośrednictwem dzienników podawczych w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.

W przypadku pytań bądź wątpliwości informacji udziela pracownik Biura Miejskiego Komisarza Wyborczego pod numerem telefonu: 728 352 246 w godz. 8.00–15.30.

Wyborcy z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami i osoby, które w dniu głosowania ukończyły 75 lat będą mogły skorzystać również z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zapisy będą przyjmowane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami w dniach:

  • od 4 do 9 grudnia w godzinach 8.00–15.00
  • 10 grudnia (w dniu wyborów) w godzinach 7.00–21.00

pod numerami telefonów 12 616 50 75 oraz 12 616 52 78.

Prosimy o zgłaszanie potrzeby dowozu z wyprzedzeniem. Zamawiając przewóz na bieżąco należy liczyć się z sytuacją, że o preferowanej godzinie nie będzie wolnych samochodów i realizacja dowozu będzie możliwa w innych godzinach. Prosimy również o zgłaszanie potrzeby dowozu do obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów najpóźniej do godziny 20.00 tak, aby dowóz mógł zostać zrealizowany przed zamknięciem lokali wyborczych.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

20 marca (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie