Przejdź do treści

Uchwały

LXII sesja Rady Dzielnicy IX, 15 listopada 2018

Uchwała Nr LXII/415/2018 w sprawie reorganizacji ruchu drogowego przy ul. Pocztowej.

Uchwała Nr LXII/414/2018 w sprawie zaopiniowania Koncepcji zagospodarowania terenu wokół przychodni przy ul. Niemcewicza 7.

Uchwała Nr LXII/413/2018 w sprawie organizacji ruchu na ulicy Niemcewicza.

Uchwała Nr LXII/412/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie.

Uchwała Nr LXII/411/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie.

Uchwała Nr LXII/410/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Hoffmanowej 19 w Krakowie.

Uchwała Nr LXII/409/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E Krakowie.

Uchwała Nr LXII/408/2018 w sprawie zmiany kwalifikacji ulicy Podhalańskiej, do zimowego utrzymania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała Nr LXII/407/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr LXII/406/2018 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr LXII/405/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

LXI sesja Rady Dzielnicy IX, 24 października 2018

Uchwała Nr LXI/404/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kępnej 6 Krakowie.

Uchwała Nr LXI/403/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

LX sesja Rady Dzielnicy IX, 2 października 2018

Uchwała Nr LX/402/2018 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Żywieckiej 12 Krakowie.

Uchwała Nr LX/401/2018 w sprawie zamontowania progów zwalniających w ul. Korbońskiego w Krakowie.

Uchwała Nr LX/400/2018 w sprawie opinii dla „Koncepcji budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Gen. Roi (wraz z rozbudową ul. Gen. Roi) do wiaduktu w kierunku centrum handlowego wraz z budową połączenia do ul. Fredry”.

Uchwała Nr LX/399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Fredry Szkoła”.

Uchwała Nr LX/398/2018 w sprawie wprowadzenia progów zwalniających wyspowych w ul. Podhalańskiej w Krakowie.

Uchwała Nr LX/397/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa wlotu kanalizacji opadowej wraz z przepustem pod drogą oraz przebudowa istniejącego przepustu na działkach nr 1/26, 1/38, 1/66, 1/72, 23/11, 23/13, 60/10, 60/12, 60/13, 60/15, 60/21, 60/22 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Podmokłej w Krakowie” w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa pola golfowego z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji, ogrzewania, elektrycznej, niskoprądowej oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/9, 1/10, 1/15, 1/17, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/28, 1/31, 1/55, 1/62, 1/64, 1/66, 1/71, 1/72 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie oraz Budowa wlotu kanalizacji opadowej wraz z przepustem pod drogą oraz przebudową istniejącego przepustu na działkach nr 1/26, 1/38, 1/66, 1/72, 23/11, 23/13, 60/10, 60/12, 60/13, 60/15, 60/21, 60/22 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze.

Uchwała Nr LX/396/2018 w sprawie podjęcia działań w sprawie wykupu terenu zielonego.

Uchwała Nr LX/395/2018 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr LX/394/2018 w sprawie zagospodarowania terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński w Krakowie.

Uchwała Nr LX/393/2018 w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na 2019 rok zadania pn. Budowa chodnika w ul. Huculskiej w Krakowie.

Uchwała Nr LX/392/2018 w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na 2019 rok zadania pn. Budowa chodnika w ul. Turonia na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Huculskiej w Krakowie.

Uchwała Nr LX/395/2018 w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na 2019 rok zadania pn. Budowa chodnika w ul.Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul.Falowej w Krakowie.

Uchwała Nr LX/390/2018 w sprawie zlokalizowania żłobka w budynku po Przedszkolu Nr 95, przy ulicy Żywieckiej 24 w Krakowie.

Uchwała Nr LX/389/2018 w sprawie wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia.

Uchwała Nr LX/388/2018 w sprawie pomnika przyrody przy ul. Zakopiańskiej 72a w Krakowie.

Uchwała Nr LX/387/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Uchwała Nr LX/386/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr LX/385/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na 2019 rok zadania pn. Opracowanie koncepcji rozwiązania komunikacyjnego wyjazdu z ul.Fredry w ul. Tischnera bezkolizyjnego z linią kolejową.

Najbliższe posiedzenie rady

V Sesja nadzwyczajna odbędzie się w dniu 27.02 o godzinie 18.00

Informacje dla Seniorów