Przejdź do treści

Uchwały

XXXVIII sesja Rady Dzielnicy IX, 26 maja 2017

Uchwała Nr XXXVIII/262/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 101 Krakowie.

Uchwała Nr XXXVIII/261/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 44 Krakowie.

Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 w sprawie zmiany obecnej nazwy ul. J.Marcika w Krakowie, położonej na obszarze Dzielnicy IX.

Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 zadania pn. Wykonanie remontu pasa jezdnego w ulicy Sielskiej w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 w sprawie wstępnej listy zadań Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

XXXVII sesja Rady Dzielnicy IX, 13 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXXVII/255/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kościuszkowców 4 w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVII/254/2017 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała Nr XXXVII/253/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVII/252/2017 w sprawie Projektu budowlanego stała organizacja ruchu dla wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielniana w Krakowie Podgórzu działka Nr 326/7, obr.32.

Uchwała Nr XXXVII/251/2017 w sprawie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki oraz poziomu rozdysponowania środków za 2016 rok.

XXXVI sesja Rady Dzielnicy IX, 31 marca 2017

Uchwała Nr XXXVI/250/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 97 w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVI/249/2017 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 103 A w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVI/248/2017 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi na działkach nr 1/11, 8/22,  obr. 48 jedn. ewid. Podgórze, 82/86, 252/6, 82/64 obr. 47 jedn. ewid. Podgórze oraz budową zjazdu z działki nr 82/64 obr. 47 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Generała Bolesława Roi w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVI/247/2017 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków (4 budynki) biurowo-usługowych z garażami podziemnymi z miejscami postojowymi, z wyburzeniem istniejących budynków (hali produkcyjnej, kotłowni, portierni) z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego  (drogi, parkingi, chodniki) z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na działkach nr 2/83, 2/86, 92/14, 2/36, 2/37, 92/12, 2/40, 41/1, 41/4, 41/5, 87/9, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/87 obr. 45 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zakopiańskiej/ Marcika/ Jugowickiej w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVI/246/2017 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy o funkcji handlowo-ekspozycyjno-biurowo-magazynowej z wyburzeniem istniejących budynków (kotłowni i portierni) z budową dwóch budynków biurowo- usługowych z garażem podziemnym z miejscami postojowymi z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego (drogi, parkingi, chodniki) z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na działkach nr 2/83, 2/86, 92/14, 2/36, 2/37, 92/12, 2/40, 41/1, 41/4, 41/5, 87/9, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/87, obr.45 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zakopiańskiej/ Marcika/ Jugowickiej w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVI/245/2017 w sprawie Koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul.Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVI/244/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa parku rzecznego Wilga w zakresie budowy amfiteatru, ciągów pieszych, rowerowych, schodów terenowych, parkingu dla rowerów, obiektów małej architektury i oświetlenia z infrastrukturą techniczną  wraz ze zmianą zagospodarowania i ukształtowania terenu, na działkach nr 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/23, 121/24, 288/3, 288/7, 288/9, 288/11, obr. 30 Podgórze, 23/17, 23/18, 114/4, 114/6, 115/6, 117/6, 117/8, 118/3, 118/5, 118/8, 134/12obr. 31 Podgórze, 3/2, 3/5, 4/3, 4/4, 4/6, 4/8, 4/9, 304, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 308/6, 308/7, 329, 414/10 obr. 32 Podgórze przy ulicach Brożka, Borsuczej, Ruczaj i Rzemieślniczej w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVI/243/2017 w sprawie korekty §3 Uchwały Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki nr XXVII/179/2016 z dnia 21.07.2016 r.

Uchwała Nr XXXVI/242/2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVI/241/2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 415/2 obr.32 jedn. ew. Podgórze.

Uchwała Nr XXXVI/240/2017 w sprawie Wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXVI/239/2017 w sprawie korekty §8 Uchwały Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki nr XXVII/179/2016 z dnia 21.07.2016 r.

Uchwała Nr XXXVI/238/2017 w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu – ul. Fredry działki nr 82/55 i 82/58.

Uchwała Nr XXXVI/237/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/2016 z dnia 21.07.2016r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017.

Najbliższe posiedzenie rady

24.08.2017 r., godz. 18.30 XLI sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów