Przejdź do treści

Uchwały

LVI sesja Rady Dzielnicy IX, 12 lipca 2018

Uchwała Nr LVI/363/2018 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Las Borkowski”.

LV sesja Rady Dzielnicy IX, 22 czerwca 2018

Uchwała Nr LV/362/2018 w sprawie przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym na kondygnacji podziemnej, budowa dojazdu dojść pieszych i infrastruktury technicznej na działkach nr 183/1 i 326/7 obr. 32 jedn. ewid. Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Cegielnianej tj. działki nr 326/7 na działkę nr 183/1 obr. 32 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie.

Uchwała Nr LV/361/2018 w sprawie projektu wykonawczego: Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej - Tom 1.4. Projekt zagospodarowania terenu, układ projektowanej zieleni oraz Tom 18.2. Zieleń drogowa.

Uchwała Nr LV/360/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj w Krakowie.

Uchwała Nr LV/359/2018 w sprawie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r.

Uchwała Nr LV/358/2018 w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr LV/357/2018 w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic.

LIV sesja Rady Dzielnicy IX, 6 czerwca 2018

Uchwała Nr LIV/356/2018 w sprawie projektu zagospodarowania istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego w Krakowie.

Uchwała Nr LIV/355/2018 w sprawie zmiany lokalizacji planowanej przez Gminę Miejską Kraków inwestycji: budowa budynku mieszkalnego gminnego w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki przy ul. Fredry.

Najbliższe posiedzenie rady

24.10.2018 r., godz. 18.30, LXI sesja (nadzwyczajna) Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów