Przejdź do treści
02.09.2020

Konsultacje społeczne dot. polityki senioralnej

Konsultacje społeczne dot. polityki senioralnej

Konsultacje społeczne dotyczące  Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025, określającego kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowymi i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025, określających kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej.

 Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały.

Konsultacje  zostaną przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 25 września 2020 r.

 W ramach konsultacji odbędą się:

 1. 2 otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:

3 września 2020 roku godz. 11.00 – 12.00 -  Biuro Rady Krakowskich Seniorów al. Daszyńskiego 19 w Krakowie

17 września 2020 roku godz. 16.00 – 17.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów al. Daszyńskiego 19 w Krakowie

*Z uwagi na obostrzenia sanitarne, osoby zainteresowane muszą zgłosić chęć uczestniczenia w spotkaniach pod nr tel. 12 445 96 66 lub drogą mailową na adres: Beata.Schechtel-Maczka@um.krakow.pl - najpóźniej dzień przed planowaną datą.

 1. Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 445 96 66 w dniach:

  1. września 2020 r. w godzinach 10.00-14.00

                   16 września 2020 r. w godzinach 12.00-18.00 

                   24 września 2020 r. w godzinach 10.00-14.00

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach 7-11 września 2020 r.
w godz. 10.00 – 12.00 możliwe będzie zadawanie pytań Pani Annie Okońskiej-Walkowicz Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej w formie elektronicznej na adres: Anna.Okonska-Walkowicz@um.krakow.pl lub telefonicznie:797 905 860.

Konsultowany Program wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.dialoguj.pl

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/,

 • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl,

 • w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
  ulica Dekerta 24 (parter, pok.11),

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl 

 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,

ulica Dekerta 24, 30-703 Kraków

 • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału ds. Polityki Społecznej i Zdrowia, przy ulicy Dekerta 24 (parter, pokój 11)

 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025 ”.

 • podczas spotkań konsultacyjnych

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 października (środa), 
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie