Przejdź do treści

Sytuacja budżetu obywatelskiego Dzielnicy IX

12.03.2018

Sytuacja budżetu obywatelskiego Dzielnicy IX

A. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX zapowiada w grudniu 2017 r. sesję, planowaną na 30.01.2018 r., na której m.in. zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie BO Dzielnicy IX w 2019 r. (przypomnienie: głosowanie odbywa się w roku poprzedzającym, czyli 2018).

B. W dniu 31.01.2018 r. Zarząd Dzielnicy IX składa oświadczenie po sesji w dniu 30.01.2018 r., na której nie podjęto uchwały w sprawie BO, udostępnione zainteresowanym mediom.

Oświadczenie Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki z dnia 31.01.2018 r. w sprawie budżetu obywatelskiego
Rada Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki uczestniczy czynnie w inicjatywie Budżet Obywatelski Miasta Krakowa, szczególnie w edycji dzielnicowej, od 2014 roku. Mieszkańcy w ramach partycypacji mogli wnioskować i przegłosowywać zadania z terenu dzielnicy w ramach kwot deklarowanych (do 31 stycznia roku poprzedzającego realizację edycji) ze środków Dzielnicy.
Dzięki decyzjom radnych Dzielnicy IX mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w czterech edycjach BO, w których na realizację projektów przeznaczono kwoty: w 2014 r. (głosowanie) – 95 000 zł, w 2015 r. (głosowanie) – 591 932 zł (realizacja projektów w latach 2015 i 2016), w 2016 r. (głosowanie) – 189 400 zł (realizacja projektów w roku 2017), w 2017 r. – 110 000zł (realizacja projektów w roku 2018).
Lista projektów BO wyłonionych w głosowaniu i zrealizowanych na terenie Dzielnicy IX, to w sumie 19 pozycji (2014 r. – 4 projekty, 2015/2016 – 10, 2017 – 5, w 2018 r. – 3 projekty do realizacji).
Dzięki działaniom Zarządu Rady Dzielnicy IX już w pierwszej edycji BO w 2014 r.  udział wzięła młodzieży z terenu dzielnicy, a jej zaangażowanie sprawiło, że wnioski zostały zgłoszone, przegłosowane i zrealizowane. I w ten sposób BO stał się doskonałą szkołą partycypacji najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy. Przykładowe realizacje projektów przygotowanych przez młodzież, to: żaluzje w sali gimnastycznej i szafki dla uczniów w ZSO nr 17 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 56 przy ul. Fredry), zakup projektorów do Gimnazjum Nr 24 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego).
Na uwagę zasługują także projekty, wokół których skupiła się aktywność mieszkańców, np. tzw. projekty zielone: Park Leśny Borek Fałęcki – trzy etapy w kolejnych latach, Borkowskie Ogrody Osiedlowe (przy ul. Żywieckiej), ogródek jordanowski przy ul. Fredry.
Dzięki realizacjom BO podniesione zostało także bezpieczeństwo uczniów dochodzących do szkoły – projekt: „Bezpieczna droga do szkoły przy Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry”.
BO stworzył możliwości wykonania zadań, których z różnych przyczyn nie wprowadzono do realizacji w ciągu ostatnich lat, a zrealizowane zostały dzięki uzyskanemu poparciu mieszkańców w procesie BO. Do takich zadań należy np. budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wildze przy Osiedlu „Cegielniane”.
Przewodniczący Rady Dzielnicy IX uczestniczy w pracach Rady Budżetu Obywatelskiego, członkowie zarządu w roku 2017 podjęli działania wśród seniorów i młodzieży jako ambasadorzy BO, a część radnych zaangażowana była w promocję BO. Powyższe świadczy o tym, że ze strony zarządu i części rady istnieje pełna akceptacja i poparcie dla partycypacji obywatelskiej. Tym bardziej przykrym stał się fakt, że na sesji Rady Dzielnicy IX w dniu 30 stycznia 2018 roku, nie została podjęta uchwała w sprawie udziału Dzielnicy w kolejnej edycji BO w roku 2019.
W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 31 stycznia 2018 r. przewodniczący Rady Dzielnicy IX na wniosek zarządu zwołał sesję nadzwyczajną – na dzień 6 lutego 2018 r., aby stworzyć możliwość ponownego rozważenia udziału Dzielnicy w BO, doceniając dotychczasową aktywność mieszkańców oraz ich potrzeby realizowane w procesie partycypacji obywatelskiej.
Jan Stanisław Pietras, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki

C. Na sesji nadzwyczajnej w dniu 6.02.2018 r. Rada Dzielnicy IX podejmuje uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019.

D. Dzielnica IX deklaruje w uchwale środki na BO 2019 w wysokości 120 000 zł.

E. 7.02.2018 r. Na stronie internetowej BO ukazuje się informacja o środkach finansowych, które Dzielnice przeznaczyły na BO 2019 r. oraz informacja o środkach, które Prezydent Miasta Krakowa dodatkowo przyznał Dzielnicom na sfinansowanie zadań BO w 2019 r. Dzielnica IX: kwota uchwalona – 120 000 zł oraz z puli środków Prezydenta – kwota 137 600 zł. W sumie na BO Dzielnica IX może mieć 257 600 zł.

F. Rada Dzielnicy IX otrzymuje od Prezydenta Miasta Krakowa zawiadomienie o wszczęciu postepowania nadzorczego...

G. Zarząd przesyła w terminie zakreślonym 14.02.2018r. wyjaśnienie w zw. z naruszeniem zapisu paragrafu 66 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki.
Uzasadnienie wyjaśnienia Zarządu Dzielnicy IX
1. Termin podjęcia uchwały w sprawie: „określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019”, był już w grudniu 2017 roku, kiedy podczas sesji podane zostały terminy najbliższych posiedzeń Rady Dzielnicy IX na 5 miesięcy, w tym przypadku, aby nie naruszyć terminu 31.01, zaplanowano sesję na 30.01.2018 r.
2. Projekt uchwały został wywieszony na stronie internetowej Dzielnicy IX oraz przekazany do wiadomości jako materiał sesyjny członkom Rady Dzielnicy IX.
3. Nie wpłynęły żadne uwagi od członków rady dzielnicy, od komisji rady ani nawet w formie indywidualnej kierowanej do zarządu, dotyczące udziału Dzielnicy IX w V edycji BO lub co do wysokości deklarowanej kwoty 120 000 zł.
4. Na sesji w dniu 30.01.2018 r. w tym punkcie porządku obrad, po przedstawieniu przez przewodniczącego projektu uchwały nikt nie zgłosił chęci udziału w dyskusji i dyskusja została zamknięta. Odbyło się głosowanie. (Rada Dzielnicy IX dysponuje stenogramem z XLVII Sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki sporządzonym przez Kancelarię Rady Miasta i Dzielnic Krakowa i nagraniem sesji, potwierdzającymi powyższe fakty).
5. Tylko sytuacji niepodjęcia uchwały w sprawie: „określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019” w dniu 30 stycznia, która zawierała zarówno deklarację udziału, jak i deklarowaną kwotę 120 000 zł na budżet obywatelski, należy przypisać naruszenie terminu, gdyż w zaistniałej sytuacji została zwołana sesja nadzwyczajna (szczegółowo okoliczności przystępowania do BO przedstawia Oświadczenie Zarządu Dzielnicy IX na str. 6).
6. Już w dniu 31.01.2018 r. zwołana została sesja nadzwyczajna, w najszybszym statutowo terminie, tzn. na dzień 06.02.2018 r., ale niestety po zakreślonym statutowo terminie.
7. Na sesji w dniu 06.02.2018 r., w głosowaniu imiennym, przy 14 osobach obecnych (1 osoba w szpitalu), 10 członków Rady Dzielnicy IX opowiedziało się za podjęciem uchwały w sprawie: „określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019”, w formie identycznej jak 30.01.2018 r., 1 osoba wstrzymała się od głosu, 3 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.
8. O zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach już 31.01.2018 r. powiadomiony zostaje Dyrektor Biura MOWIS odpowiedzialny za BO.
9. 07.02.2018 r. podjętą uchwałę przewodniczący Dzielnicy IX przekazuje do Referatu Legislacyjnego Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Powiadamia jednocześnie o tym fakcie Dyrektora Biura MOWIS. W tym samym dniu kompletna informacja o budżecie obywatelskim dla mieszkańców Krakowa ukazała się na platformie internetowej Miasta Krakowa.
10. Jako Zarząd Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki mamy świadomość naruszenia zapisu paragrafu 66. Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki, w zakresie zakreślonego tam terminu 31 stycznia r.p.
11. Naruszenie zakreślonego w 66. paragrafie statutu terminu nie jest istotne dla podjęcia terminowej realizacji czynności związanych z planowaniem zadań oraz udzielaniem mieszkańcom informacji w przedmiotowym zakresie, czyli dotyczącym budżetu obywatelskiego.
12. Naruszenie terminu nie spowodowało także opóźnień w realizacji planowanych zadań BO oraz w udzieleniu informacji mieszkańcom. Taka jest opinia Dyrektora Biura MOWIS koordynującego BO Miasta Krakowa.
13. Prosimy o rozważenie możliwości zastosowania interpretacji zawartej w zapisie paragrafu 79. punktu 4. ustępu 2. Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki: „[Prezydent Miasta] stwierdza nieistotne naruszenie prawa, wraz ze wskazaniem naruszenia, o czym powiadamia Komisję Rewizyjną Rady Miasta”, z uwagi na fakt, że naruszenie terminu wydaje się mniej istotne niż niezadeklarowanie udziału Dzielnicy w BO, zwłaszcza w sytuacji podjęcia deklaracji w terminie opóźnionym, ale nie wynikającym z zaniedbania lub błędu organizacyjnego rady, oraz nienaruszenia przez opóźnienie procedury budżetu obywatelskiego i przekazania wiadomości mieszkańcom.
14. Udział w BO jest istotny nie tylko dla mieszkańców Dzielnicy IX, którzy byli obecni na posiedzeniu, ale i dla większości członków Rady Dzielnicy IX, co potwierdziła ostania sesja nadzwyczajna.
15. Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji oraz rozważenie decyzji o legalności podjętej Uchwały Nr XLVIII/323/2018 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki.
H. Budżet obywatelski w Dzielnicy IX był przedmiotem posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego w dniu 15 lutego 2018 r.
Przewodniczący Dzielnicy IX Jan Pietras podczas posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego przyznał, że naruszony został § 66 Statutu Dzielnicy IX. Zwrócił jednocześnie uwagę na zapisy § 79 ust. 4 pkt 2 statutu, które dają możliwość Prezydentowi stwierdzenia nieistotnego naruszeniu prawa. Pan Pietras podkreślił, że decyzja o przystąpieniu Rady Dzielnicy IX do BO została podjęta w możliwie najszybszym statutowo terminie, a wskutek poczynańDzielnicy nie zostały opóźnione działania Prezydenta, w tym ogłoszenie informacji o wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Raz jeszcze zaznaczył, że uchwała naruszyła statut dzielnicy, ale w sposób nieistotny.
Rada Budżetu Obywatelskiego jednogłośnie przyjęła skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa rekomendację zastosowania rozwiązań umożliwiających udział Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w V edycji BO Miasta Krakowa oraz rekomendację zastosowania zapisów paragrafu 79, ust. 4 pkt 2 Statutów, które dają możliwość Prezydentowi potraktowania naruszenia prawa jako nieistotnego.
Pan Jan Pietras zwrócił uwagę, że jeden z członków Rady Budżety Obywatelskiego, na bazie nieprawdziwych informacji, które zamieściła Gazeta Wyborcza, niepozytywnie wyraził się na temat zaistniałej sytuacji. Oczekuje, że osoba ta zapozna się ze stanem faktycznym i zweryfikuje swoją opinię, o czym dowie się Dzielnica IX.

I. Rada Dzielnicy IX oczekuje na stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa, biorąc czynny udział w realizacji budżetu obywatelskiego w Dzielnicy IX.

J. Rada Dzielnicy IX na bieżąco wywiązuje się ze swoich obowiązków – ustala terminy spotkań, wskazuje koordynatorów.

Informacje na dzień 02.03.2018 r. przygotował Jan Stanisław Pietras

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

O terminie VII Sesji poinformujemy wkrótce.

Informacje dla Seniorów