Przejdź do treści
27.11.2012

MPZP dla obszarów Dzielnicy IX wyłożone do wglądu publicznego

MPZP dla obszarów Dzielnicy IX wyłożone do wglądu publicznego

Do 18 grudnia 2012 r. wyłożone są do publicznego wglądu projekty MPZP obszarów, „Łagiewniki”, „Borek Fałęcki-Północ”, „Zakopiańska-Zawiła”. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu do dnia 4 stycznia 2013 r.

Plan dla obszaru "Łagiewniki" ma pozwolić na harmonijny i uporządkowany rozwój części miasta usytuowanej w sąsiedztwie głównych arterii miejskich, a także kluczowego obszaru rozwoju kulturowego, jakim jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wraz z realizowanym Centrum Jana Pawła II. Istniejąca zabudowa posiada czytelny układ przestrzenny, z przewagą obiektów budownictwa jednorodzinnego. Z uwagi na rezerwy terenów niezabudowanych oraz atrakcyjną lokalizację następuje tu wprowadzanie bardziej intensywnej zabudowy odmiennych funkcji (obiektów usługowych), a także wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Zapisy planu mają regulować warunki i standardy wykorzystania terenów aby zapewnić zachowanie lokalnego gabarytu zabudowy, odpowiednią ilość i standardy obiektów realizacji celów publicznych, a także prawidłową obsługę komunikacyjna obszaru.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych planu „Łagiewniki” udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach: wtorki: od 14:00 do 16:00, poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 9:00 do 11:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Łagiewniki” zostanie przeprowadzona w dniu 10 grudnia 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka, początek o godz. 15:00.

Obszar planu „Borek Fałęcki-Północ” obejmuje zespoły niskiej, uporządkowanej zabudowy mieszkaniowej położonej w sąsiedztwie intensywnie rozwijających się osiedli wielorodzinnych w rejonie ul. Kobierzyńskiej oraz terenów usług komercyjnych w rejonie ul. Zakopiańskiej. Wprowadzenie regulacji przestrzennych pozwoli zabezpieczyć obszar północnego Borku Fałęckiego przed nadmiernym i niekontrolowanym dogęszczaniem zabudowy, zachowując przy tym istniejące zasoby terenów zielonych i rekreacyjnych, a także rezerwę terenową przewidzianą dla realizacji ważnego elementu układu transportowego miasta - tzw. Trasy Łagiewnickiej.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych w planie „Borek Fałęcki-Północ” udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach: czwartki: od14:00 do 16:00, poniedziałki, wtorki, środy, piątki: od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Borek Fałęcki-Północ” zostanie przeprowadzona w dniu 12 grudnia 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Plan "Zakopiańska-Zawiła" ma na celu ustalenie i uściślenie zasad kształtowania przestrzeni na tym obszarze, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań, interesów właścicieli i dysponentów terenów oraz interesu publicznego.
Obejmuje obszar o bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w znacznym już stopniu zainwestowany starą zabudową mieszkaniową niskiej intensywności, podlegającą w ostatnich latach intensywnej wymianie, powiązanej ze zmianą jej charakteru i funkcji. W związku z atrakcyjnością tej części miasta, w obszarze tym oczekiwana jest dalsza, rosnąca dynamika inwestowania. Obszar ten wymaga wprowadzenia regulacji koordynujących proces zagospodarowania, ponieważ spontaniczna jego zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić może nie tylko do chaosu, ale przede wszystkim do obniżenia wartości przestrzeni, jak również do narastania problemów komunikacyjnych tej części miasta.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych w palnie „Zakopiańska-Zawiła” udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach: poniedziałki: od 14:00 do 16:00, wtorki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do10:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Zakopiańska-Zawiła” zostanie przeprowadzona w dniu 28 listopada 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione są również na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl.

Uwagi do planów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2013 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),

- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,

- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl .­

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie