Przejdź do treści
13.11.2012

Wyłożenie MPZP "Polana Żywiecka"

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Polana Żywiecka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu udostępniony jest do wglądu w dniach od 23 października do 22 listopada (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach: poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 8.00-10.00 oraz w czwartki: 14.00-16.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Polana Żywiecka” zostanie przeprowadzona w dniu 15 listopada 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych ¾ (sala Dietla, początek o godz. 15.00).

Każdy ma prawo do złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2012 r. – z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego (ul. Sarego 4, Dziennik Podawczy, pokój 10),

– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,

– drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

26 sierpnia (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie