Przejdź do treści
14.07.2022

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków

Informuję, że na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy  z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) pracownicy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa wznawiają kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dowodów uiszczania opłat za te usługi oraz dokumentów potwierdzających stan techniczny tych obiektów.

Proszę Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Ponadto informuję, że osoby które nie spełniły obowiązków właściciel nieruchomości wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków) powinny to uczynić niezwłocznie. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

30 listopada (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie