Przejdź do treści

Uchwały

Sesja Rady Dzielnicy IX, 13 czerwca 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr X/97/2007

  X/97/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków handlowo- biurowo- usługowych oraz parkingu wielopoziomowego na działkach nr 252/3, 251/5, 250/2, 245/2, 250/1, 251/4, 76/1, 245/1, 251/6, 76/3, 245/4, 76/2, 249/1, 245/3, 248, 249/2, 246, 78/4, 78/3, 244/1, oraz na części działek nr 244/2, 252/4, Obr.44 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 252/3, 251/5, 250/2, 245/2, 250/1, 251/4, 76/1, 245/1, 251/6, 76/3, 245/4, 76/2, 249/1, 245/3, 248, 249/2, 246, 78/4, 78/3, 244/1, 244/2, 252/4, 253/1, 253/2, 252/2, 77/8, 77/3, 77/7, 77/6, 77/5, 251/10, 251/9, 251/7, 251/8 obr.44 Podgórze przy ul.Orzechowej/Sielskiej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr X/96/2007

  X/96/2007. Dot. wniosku o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami na działce nr 755 obr 33 Podgórze wraz z wjazdami i drogą wewnętrzną na działkach nr 755, 711/7, 723, 443, 442/1 obr. j.w. przy ul.Łukasińskiego w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr X/95/2007

  X/95/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi na działkach nr 306, 287, drogą dojazdową na działkach nr 466/2, 318/1, 318/2, 443/1 infrastrukturą techniczną : sieć sn. wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, przyłącza: gazu, wody, kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa sieci kablowej NN, na działkach nr 306, 287, 276, 285/2, 466/2, 318/1, 466/2, 275, 318/2, 443/1, 285/3 , wjazdem z działki nr 443/1, 318/2, 274/5 obr.46 Podgórze przy ul.Kołodziejskiej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr X/94/2007

  X/94/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażami wbudowanymi i parkingiem oraz układem komunikacyjnym na działkach nr 417/1, 417/2, obr.33 Podgórze i wjazdem z działki drogowej nr 711/9 obr. jw. oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 417/1, 417/2, 711/9, obr.33 przy ul.Huculskiej w Krakowie.

 • Pobierz uchwałę nr X/93/2007

  X/93/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynków cegielni na produkcję wieszaków (z odpadów z polistyrenu i polipropylenu oraz rozdrabnianie odpadów z tworzyw wielkogabarytowych w młynie udarowym) na dz. 235/41 obr.47 Podgórze przy ul.Fredry w Krakowie

 • Pobierz uchwałę nr X/92/2007

  X/92/2007. Uzupełnienie składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego.

 • Pobierz uchwałę nr X/91/2007

  X/91/2007. Utworzenie użytku ekologicznego na obszarze Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

 • Pobierz uchwałę nr X/90/2007

  X/90/2007. Przystąpienie do otwartego konkursu ofert w 2008 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi.

 • Pobierz uchwałę nr X/89/2007

  X/89/2007. Lista zadań powierzonych na rok 2008 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych.

 • Pobierz uchwałę nr X/88/2007

  X/88/2007. Wstępna lista rankingowa potrzeb remontowych placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr X/87/2007

  X/87/2007. Rozdysponowanie środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX w zakresie „Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” na 2008 rok.

 • Pobierz uchwałę nr X/86/2007

  X/86/2007. Rozdysponowanie środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2008.

 • Pobierz uchwałę nr X/85/2007

  X/85/2007. Lista rankingowa zadań powierzonych Rady Dzielnicy IX na 2008 rok.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 22 maja 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr IX/84/2007

  IX/84/2007. Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny

 • Pobierz uchwałę nr IX/83/2007

  IX/83/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach nr 109, 364/8, 364/9, 364/10 obr.43 Podgórze przy ul. Zdunów w Krakowie

 • Pobierz uchwałę nr IX/82/2007

  IX/82/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach nr 104, 107, 109, 364/8, 364/9, 364/10 obr.43 Podgórze przy ul. Zdunów w Krakowie.

Sesja Rady Dzielnicy IX, 24 kwietnia 2007 r.

 • Pobierz uchwałę nr VIII/81/2007

  VIII/81/2007. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. nr 51279 Kraków ZUS" zlokalizowanej na dachu budynku w Krakowie przy ulicy Siostry Faustyny 14 na działce Nr 228/2 obr. 46, j.ewid. Podgórze

 • Pobierz uchwałę nr VIII/80/2007

  VIII/80/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z garażem) i drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych na dz.47/2 wraz z infrastrukturą techniczną na działce 47/2 i 230/1 obr.44 i dz. 719obr. 33 i wjazdem z dz. 230/1 na dz. 47/2 obr.44 Podgórze w rejonie ul. Nowogródzkiej i Kościuszkowców w Krakowie

 • Pobierz uchwałę nr VIII/79/2007

  VIII/79/2007. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi na działce nr 368/1 obr.33 Podgórze z wjazdami z działek nr: 693/21, 695/6, 695/7 obr. 33 Podgórze, z infrastrukturą na działkach nr 368/1, 695/6, 695/7, 693/21, 693/16, 273 obr.33 Podgórze, przy ul.Zbrojarzy w Krakowie

 • Pobierz uchwałę nr VIII/78/2007

  VIII/78/2007. Plan pracy Komisji Informacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na 2007 rok

 • Pobierz uchwałę nr VIII/77/2007

  VIII/77/2007. Zmiana nazwy ulicy Siostry Faustyny

 • Pobierz uchwałę nr VIII/76/2007

  VIII/76/2007. Zmiany klasyfikacji budżetowej zadania priorytetowego na 2007 r. pn. "Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział Podgórze – Wola Duchacka – kwota 8.000-zł.

 • Pobierz uchwałę nr VIII/75/2007

  VIII/75/2007. Rezygnacja Radnego Bartłomieja Grabowskiego i Roberta Ulicza z członkostwa w Komisji Informacji Rady Dzielnicy IX

 • Pobierz uchwałę nr VIII/74/2007

  VIII/74/2007. Wydzierżawienie lub zbycie działki Nr 275 położonej w rejonie ulicy Fredry, w obrębie 46 jedn.ewid. Podgórze

 • Pobierz uchwałę nr VIII/73/2007

  VIII/73/2007. Zmiana przebiegu autobusu linii nr 133

Najbliższe posiedzenie rady

termin kolejnej sesji zostanie podany wkrótce

Inicjatywy obywatelskie