Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na LV sesję (nadzwyczajną) Rady Dzielnicy IX w dniu 22 czerwca 2018 r.

Nr LV/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic.

Nr LV/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Nr LV/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r.

Nr LV/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj w Krakowie.

Nr LV/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie Projektu wykonawczego "Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej - Tom 1.4. Projekt zagospodarowania terenu, układ projektowanej zieleni oraz Tom 18.2. Zieleń drogowa".

Nr LV/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym na kondygnacji podziemnej, budowa dojazdu dojść pieszych i infrastruktury technicznej na dziłkach nr 183/1 i 326/7 obr. 32 jedn.ewid. Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Cegielnianej tj. działki nr 326/7 na dziłkę nr 183/1 obr. 32 jedn.ewid. Podgórze w Krakowie.

Projekty uchwał na LIV sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 4 czerwca 2018 r.

Nr LIV/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zmiany lokalizacji planowanej przez Gminę Miejską Kraków inwestycji: budowa budynku mieszkalnego gminnego w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki przy ul. Fredry.

Nr LIV/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie projektu zagospodarowania itniejącego ogródka jordanowskigo przy ul. Łukasińskiego w Krakowie.

Projekty uchwał na LIII sesję Rady Dzielnicy IX w dniu 22 maja 2018 r.

Nr LIII/---/2018 przygotowany przez Komisję Rewizyjną Dzielnicy IX w sprawie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz poziomu rozdysponowania środków za 2017 rok.

Nr LIII/---/2018 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kościuszkowców 4 w Krakowie.

Nr LIII/---/2018 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 32 w Krakowie.

Nr LIII/---/2018 przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Senioralnej Dzielnicy IX w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 101 w Krakowie.

Nr LIII/---/2018 przygotowany przez Komisję Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Dzielnicy IX w sprawie Projektu budowlanego Budowa sieci elektroenergetycznej świetlenia ulicznego o napięciu znamionowym poniżej 1kV przy ul. Kułakowskiego, Krępy i Cesarza na dz. Nr 194/154, 194/254 obr. 0043 Kraków-Podgórze.

Nr LIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018.

Nr LIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Nr LIII/---/2018 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Najbliższe posiedzenie rady

16.08.2018 r., godz. 18.30, LVIII sesja Rady Dzielnicy IX

Informacje dla Seniorów